Pierre Vreysen & Griet Hutsebauthealers

*/ ?>

Wetenschappelijk bewijs: hersenbloedingen

Oproep aan de medische wereld

Contacteer ons

Wie zijn we?

Wij zijn Pierre en Griet Vreysen - Hutsebaut en we zijn gèèn dokters maar healers: we geven energie dmv. handoplegging ( één van de oudste natuurlijke behandelwijzen die wereldwijd wordt toegepast ). In de rest van Europa en in de Verenigde Staten wordt het werk dat wij doen " energiegenezing " genoemd ( soms wordt het ook paranormale genezing of magnetiseren genoemd en noemt men ons paranormale genezers of magnetiseurs ). We hebben in Vlaanderen een fulltime praktijk opgebouwd en het is een boeiende leerschool die 37 jaar geleden voor Pierre / 17 jaar geleden voor Griet begon en sedertdien wordt ons inzicht in - de gezondheid van - de mens dagelijks verder verfijnd en verruimd. Het is een zeer waardevolle aanvulling bij klassieke en / of andere complementaire geneeswijzen. De energie die wij geven, zorgt ervoor dat het lichaam geleidelijk steeds beter gaat functioneren, zoals het eigenlijk hoort. We genezen dus NIET en we verrichten ook geen wonderen, al zijn de resultaten voor heel wat mensen wonderlijk. Het werk dat wij doen, is helemaal niet tegennatuurlijk en zeker ook niet bovennatuurlijk, maar volledig in overeenstemming met de wetten van de natuur. Het gegeven dat " alles uit energie bestaat en energie kan uitwisselen en hogere trillingen ( genezende energie ) die lagere trillingen ( kwalen, ziekten en emotionele blokkades ) kunnen transformeren " is zeker ook in overeenstemming met de universele wetten, zoals die al eeuwenlang door wijsheidstradities overal ter wereld gekend zijn en toegepast worden en die de voorbije 100 jaar ook meer en meer wetenschappelijke ondersteuning krijgen uit onverwachte hoek: de kwantumfysica. Heel wat moderne kwantumfysici zijn het erover eens dat de kwantumfysica een perfecte wetenschappelijke omkadering biedt voor paranormale verschijnselen zoals o.a. remote viewing, bijna-dood ervaringen ( BDE ) en ook paranormaal genezen,... 

" Alle losse eindjes van de kwantumfysica werden nooit samengevlochten tot een samenhangende theorie, en de kwantumfysica werd gereduceerd tot een uiterst succesvol instrument voor technologie - van vitaal belang voor het maken van kernbommen en moderne elektronica. (...) Een kleine groep wetenschappers, verspreid over het aardoppervlak, stelde zich er niet tevreden mee om domweg met de kwantumfysica te werken als een gegeven. (...) Ook ontdekten zij dat wijzelf uit dezelfde basismaterie zijn opgebouwd. Op het meest fundamentele niveau waren levende wezens, mensen incluis, een samenballing van kwantumenergie die onophoudelijk informatie uitwisselt met de onuitputtelijke energie-oceaan ( het Veld: een gigantisch kwantumveld ).(...) Als we eindelijk tot een geneeskundige wetenschap komen die de menselijke energieniveaus behandelt en exact kan vaststellen wat de aard is van de te behandelen energie, zijn de mogelijkheden ervan in de gezondheidszorg onvoorstelbaar. " ( " Het Veld " wetenschapsjournaliste Lynne Mc Taggart

Bij Barbara Brennan ( beroemd Amerikaans healer, werkte ooit voor de Nasa als atoomfysicus ) lezen we het volgende: " Je lichaam en je energiehuishouding neigen van nature naar gezondheid. De healer beschikt over methoden en middelen om die gezondheid te stimuleren " ( " Licht op de aura " ).

 

Een voorbeeld: Wie al jaren met zware rugklachten of rugpijn sukkelt, krijgt door onze energiebehandeling natuurlijk geen nieuwe rug. De energie zorgt er voor - bij sommige mensen vrij snel ( een paar weken ) en bij anderen eerder traag ( een paar maanden ) maar duurzaam - dat er een laagje vocht ontstaat tussen de wervels ( op de plaatsen waar de tussenwervelschijven beschadigd of versleten zijn ), waardoor deze niet meer tegen elkaar schuren ( dus geen pijn meer ) en er ook geen verdere slijtage meer veroorzaakt wordt. De energie die we geven, stimuleert de zelfgenezende kracht van het intelligente lichaam. 

 

Gezondheid is een samenspel tussen de impact van onze helende energie enerzijds EN de krachtige bereidheid van mensen om mee de verantwoordelijkheid voor hun gezondheid te dragen anderzijds ( zowel wat betreft het fysieke aspect als het psychisch-emotionele aspect van hun gezondheid ).  

In het boek " Het innerlijke medicijn " van de Belgische chirurg en psychotherapeut Thierry Janssen vinden we hierover het volgende fragment: " Elk individu beschikt over een groot preventief en geneeskrachtig vermogen. Op zichzelf geen nieuwe ontdekking. Veel mensen maken intuïtief al gebruik van dit innerlijke vermogen.(...)

Talloze zieken verkiezen de slachtofferrol en denken dat ze machteloos zijn, zonder eigen middelen en veroordeeld tot lijden. Ze zijn ervan overtuigd dat de oplossingen van hun probleem alleen maar van buiten kunnen komen. "

 

Wat is energiegenezing? 

 

Deze vorm van natuurgenezing is al eeuwen oud en maakt deel uit van wat de ENERGETISCHE GENEESKUNDE ( naast o.a. ook homeopathie, acupunctuur, ... ) genoemd wordt. In onze praktijk werken we met helende energieën door middel van handoplegging. Het zijn subtiele energieën die voelbaar zijn als golven of stralingen die door de aura ( het energieveld rondom het lichaam ) en het fysieke lichaam van mensen opgenomen worden en doorgaans ervaren worden als een zalige warmte of een rustgevend gevoel. Sommige mensen zijn na een behandeling vaak moe maar dan wel aangenaam moe en de daaropvolgende nacht doet hun lichaam vaak een inhaalbeweging voor wat het aantal uren of de kwaliteit van de slaap betreft; anderen voelen zich dan weer de hele nacht klaarwakker ( hun lichaam heeft èindelijk meer energie ).   

In Vlaanderen is healing nog steeds een grote onbekende, terwijl men in de V.S. en in de meeste Europese landen al zo ver staat dat er allerlei beroepsopleidingen aangeboden worden waarbij het energetische genezen centraal staat. In Nederland, bijvoorbeeld, is de energietherapie - qua omvang - de grootste onder de complementaire geneeswijzen. Jaarlijks worden er naar schatting 1 1/2 tot 2 miljoen behandelingen gegeven.

 

In toenemende mate wordt de energiegeneeskunde de geneeskunde van de toekomst genoemd, niet omdat de huidige klassieke geneeskunde ooit zal verdwijnen maar omdat de energiegeneeskunde steeds meer als een volwaardige en een gelijkwaardige partner erkend zal worden. Denk maar aan wat de Amerikaanse internist Richard Gerber hierover schrijft in zijn zeer interessant " Handboek Energetische Geneeskunde " ( Becht ):

" Als energetische geneeswijzen eenmaal zover zijn ontwikkeld dat ze bij herhaling en consistent therapeutische mogelijkheden bieden die medicijnen en chirurgie niet kunnen geven, dan zullen we zien dat steeds meer zal worden afgeweken van de standaard routines." 

Toch stellen wij klassieke en natuurlijke behandelmethoden liever niet tegenover elkaar. Als healers ijveren wij immers al jaren voor samenwerking met de klassieke therapeuten. Het is trouwens een fundamenteel gegeven dat therapieën elkaar perfect kunnen aanvullen. Het healingwerk dat wij doen is eigenlijk complementair te noemen, d.w.z. dat het een aanvulling betekent op de klassieke behandeling. Wij pleiten dus zeker niet voor: OF men laat zich uitsluitend klassiek behandelen OF men laat zich uitsluitend " alternatief " behandelen. Wij zijn meer voorstander van èn...èn: nààst de klassieke zijn er de alternatieve geneeswijzen. Geen tegenwerking maar samenwerking tussen klassieke en complementaire geneeswijzen vergroot de kansen op een goede gezondheid en daar heeft elke mens recht op. 

 

" Het bestaat niet " oftewel .... " de kapitulatie van de onwetendheid "

 

De erkenning van ( de werkzaamheid van ) alternatieve geneeswijzen is er in België nog niet en de officiële samenwerking tussen klassieke en alternatieve therapeuten is er nauwelijks - al vindt er steeds vaker samenwerking plaats achter de schermen en al zijn steeds meer klassieke dokters al dan niet openlijk bezig met alternatieve therapieën - omwille van ( zo luidt het ): " het ontbreken van wetenschappelijke bewijzen mbt. de werkzaamheid van complementaire therapieën ". Hier dringt zich toch wel de volgende bedenking op. Ofwel aanvaardt men de uitgebreide buitenlandse onderzoeksresultaten rond alternatieve therapieën ofwel moeten er in België financiële middelen vrijgemaakt worden om de werking van complementaire geneeswijzen te bestuderen en te evalueren om deze vervolgens een officiële erkenning te bezorgen. 

Natuurlijk is er in dit land bij gebrek aan degelijk objectief onderzoek, opleiding en controle een wildgroei ontstaan waardoor steeds meer mensen zich op therapeutische domeinen begeven waarvoor ze niet of niet voldoende bekwaam zijn. Wij beseffen dat vooral healing of energiegenezing naar het verdomhoekje verbannen wordt door veel wanpraktijken. De goede healers delen vaak in de klappen door de controverse die ontstaat ten gevolge van de praktijken èn uitspraken van een aantal overmoedige of ronduit onbekwame collega's. Daarnaast zijn er recent - en terecht ook - vragen gerezen rond de volgende overtuiging die er bij veel mensen leeft ( en die gevoed wordt door de dertien in een dozijn - snelcursussen gegeven door " healers " zonder genezende kwaliteiten of zonder enige ervaring ): " Elke mens kan deze aangeboren aanleg tot genezerschap ( ook al is dit juist ) tot een kwalitatief voldoende hoog niveau ontwikkelen ( dit is nièt juist ) ". Men vergeet dat de kracht van de energie waarmee een healer werkt en de inzichten in ziekte en gezondheid niet in een paar jaar tijd opgebouwd kunnen worden. Er is mèèr nodig dan cursuswijsheid en de wil om een goed healer te worden, er is ook ( meestal langzame ) spirituele groei nodig: het kanaal waardoor de energie stroomt moet geleidelijk steeds meer verstevigd en uitgezuiverd worden. 

Het negatieve imago is echter niet alleen te wijten aan de onbekwaamheid of zelfoverschatting van sommige alternatieve therapeuten maar ook aan de oogkleppen en vooroordelen van verstarde klassieke wetenschappers en/of dokters. Er zijn gelukkig heel wat grote denkers van vroeger en nu en een steeds groter aantal - helaas vooral buitenlandse - klassiek geschoolde wetenschappers en dokters die niet bang zijn voor de heilige huisjes van de orthodoxe - materialistisch gerichte - wetenschap èn geneeskunde. Heel wat " oude " en moderne kritische onderzoekers leggen de vinger op de wonde telkens hun orthodoxe collega's - wetenschappers zich in hun al dan niet oprechte zoektocht naar " zuivere " wetenschap en " objectieve " waarheid vastklampen aan hun eigen grote gelijk of het gelijk van hun generatiegenoten. De waarheid mag dan wel het geduld van een engel hebben maar in haar koppigheid en onaantastbaarheid heeft zij geen boodschap aan welke heilige huisjes dan ook. Wij zijn ervan overtuigd dat ook in België de alternatieve geneeskunde ooit de officiële erkenning zal opeisen die haar toekomt, zodat zij niet langer veroordeeld wordt tot een underdogpositie of een achterkamergebeuren maar zij een volwaardige partner wordt van de klassieke geneeskunde. Zo worden alternatieve therapieën dan ook werkelijk complementaire therapieën.

 

- " Alle waarheid gaat door drie stadia. Eerst wordt zij belachelijk gemaakt. Vervolgens wordt zij hardnekkig bestreden. Ten slotte wordt zij als vanzelfsprekend aanvaard.”

( A. Schopenhauer) ( Duits filosoof )

 

- " Het is ook best te begrijpen dat men zich in de huidige algemeen geaccepteerde wetenschap liever beperkt tot alleen die vragen waar materialisme niet ter discussie hoeft te worden gesteld." ( Jeffrey Schwartz )( Amerikaanse neuropsychiater )

 

- Frederik Van Eeden ( Nederlands psychiater en schrijver ) schreef al in 1890: “Ik ben stelliger dan ooit van mening, dat het van tevoren verwerpen en niet willen onderzoeken van onbekende en vreemd schijnende dingen de grootste vijand van wetenschappelijke vooruitgang is.“

 

- " Tegenover de serendipiteit ( toevallig iets ontdekken waarnaar men niet op zoek was ) van ongezochte vondsten staat de negatieve serendipiteit van gemiste kansen, dat wil zeggen vondsten die door de vinder zelf of door anderen niet als zodanig worden herkend. De reden daarvoor is dat bijzondere vondsten op het gebied van kunst, filosofie, wetenschap en techniek op het moment dat ze gedaan worden vaak moeilijk op hun juiste waarde te schatten zijn. Daarbij worden grote vergissingen begaan, ook door ter zake zeer kundigen (... ) O.a. Max Planck ( natuurkundige die de kwantumtheorie ontwikkeld had waarvoor hij in 1918 de Nobelprijs voor Natuurkunde ontving ) had de moed te schrijven dat alvorens nieuwe ideeën wortel kunnen schieten eerst een oude generatie wetenschappers moet uitsterven. " ( uit: " Alle mensen heten Janus " van de Nederlandse filosoof en scheikundige André Klukhuhn )

 

Niet bewezen?... tot nader order

 

NIEUWSFLASH

 

Een paar jaar geleden ( zomer 2009 ) hebben Pierre en ik een eerste belangrijke stap gezet. We wisten al langer dat er wereldwijd en al tientallen jaren bij een groeiend aantal wetenschappers ( o.a. de Engelse bioloog Rupert Sheldrake ) een enorme interesse leeft rond alles wat het paranormale en alternatieve geneeskunde betreft. Via onze kontakten met de wereldberoemde Hongaarse filosoof en wetenschapper Ervin Laszlo, met de Indische emeritus hoogleraar nucleaire fysica Amit Goswami ( kwantumfysicus die wetenschap en spiritualiteit wil samenbrengen ), en met de Amerikaanse emeritus hoogleraar fysica William A. Tiller ( medewerker aan het overbekende boek en de DVD " What the bleep do we know " ) hebben we de kans gekregen om in kontakt te komen met een tiental enthousiaste Amerikaanse wetenschappers en een aantal dokters met een sterke gemeenschappelijke interesse in het paranormale. Eén van deze via..via..via dokters die we hebben leren kennen, is neurochirurg en hij heeft een uitgesproken persoonlijke interesse in paranormale fenomenen en vooral in de samenwerking alternatieve en klassieke geneeskunde. Deze Amerikaanse dokter werd een paar maanden geleden al uitgenodigd om - samen met Australische producers - een groot wetenschappelijk project te helpen opzetten voor National Geographic Channel. Thema: alternatieve geneeskunde, paranormale verschijnselen en paranormale genezing. Dank zij Professor Tiller ( en Skype natuurlijk ) hebben we vrij regelmatig kontakt met deze Amerikaanse hersenchirurg. Hij is tot nu toe de eerste dokter in dertig jaar ( van Pierres praktijk ) die de tijd neemt en de welwillende bereidheid toont om te luisteren naar onze praktijkervaring mbt. gezondheid en healing. Hij is bovendien sterk gemotiveerd om een ( Amerikaans ? ) ziekenhuis te zoeken dat Pierre de kans wil geven om zijn genezende gave te bewijzen ( cfr. rubriek " Pierres bewijs ": kersverse hersenbloeding ).

Het zijn en worden nog boeiende tijden voor ons EN voor de alternatieve geneeskunde ... wordt ongetwijfeld vervolgd.

 

Hier volgen een aantal citaten van grote denkers en topwetenschappers omtrent " het onbewezene " of " alternatieve geneeswijzen " en het wel of niet voorhanden zijn van wetenschappelijke bewijzen...

 

- " Ondanks het feit dat de techneuten van de geneeskunde zich openlijk laatdunkend over de alternatieve geneeskunde uitlaten, wint de laatste nog altijd aan populariteit. Helaas leidt dat weer tot heftiger reacties van de kant van de beoefenaars van de reguliere, allopatische geneeskunde. In het verleden konden de allopaten nog welwillend de andere kant op kijken. Nu echter hun eigen broodwinning in gevaar komt, zijn velen van hen een totale oorlog tegen de alternatieve geneeskunde begonnen." ( uit: " De kwantumdokter - de nieuwe wetenschap van gezondheid en genezing " ) ( Indische fysicus Amit Goswami ) ( tot zijn pensionering hoogleraar theoretische atoomfysica )

 - " In het nieuwe millennium zal De Kwantumdokter ( cfr. Goswami ) een baken zijn voor een bewuste vorm van geneeskunde...en onze visie op ziekte en gezondheid totaal veranderen. " ( Deepak Chopra )( Indische endocrinoloog en ayurvedisch arts )

- " Als we eindelijk tot een geneeskundige wetenschap komen die de menselijke energieniveaus behandelt en exact kan vaststellen wat de aard is van de te behandelen energie, zijn de mogelijkheden ervan in de gezondheidszorg onvoorstelbaar. Dit waren ook ontdekkingen ( namelijk de experimenten op het vlak van alternatieve geneeswijzen waarvan empirisch bewezen is dat ze werken ) die de oude wijsheid en folklore van traditionele culturen wetenschappelijk staafden. " ( Lynne McTaggart ) ( Amerikaanse wetenschapsjournaliste )( in " Het Veld " )

 

  

35 jaar praktijkervaring met de volgende aandoeningen:

 

Aambeien

Aangezichtspijn

Ademhalingsproblemen

Aderaandoeningen

Aderontsteking

Aderverkalking

(problemen met) Afweermechanisme

Allergieën

Alvleesklierproblemen

Amnesie (geheugenverlies)

Anemie (bloedarmoede)

Angina Pectoris

Aritmie van het hart

Artritis

Artrose

Astma

Atopisch eczeem

Auto-Immuunziekte

 

Baarmoeder(hals)problemen

Baarmoederverzakking

Bedwateren

(problemen met) Bekkenbodemspieren

Beroepsziekten

(problemen na een) Beroerte

Bijnierstoornissen

(problemen met) Bijschildklieren

Blaasaandoeningen

Blaasontstekingen

(problemen met) blaasspieren

Bloedarmoede

Bloedcirculatieproblemen

Bloeddrukproblemen

Bloedstollingsproblemen

Bloedziekten

Boezemfibrillatie

Buikpijn

Bursitis

 

Cardiovasculaire problemen

Carpaal-tunnelsyndroom

(problemen met) Centraal Zenuwstelsel

Cerebrovasculaire ziekte

Cervix-Insufficiëntie

Cholesterolproblemen

Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)

Chronische bronchitis

Chronische darmproblemen

Chronische longziekte

Chronische pijn

Cirrose

Coeliakie

Colitis Ulcerosa

Constipatie

Cystische fibrose

 

Diabetes

Droge ogen

Duizeligheid

 

Eczeem

Endocriene aandoeningen

Endometriose

Epilepsie

Erectiestoornissen

Erfelijke aandoeningen

Evenwichtsstoornissen

 

Fantoompijnen

Fibrillatie van de voorkamer

Fibromyalgie

Fracturen (die moeilijk herstellen)

Frozen Shoulder

 

Galproblemen

Gastritis

Geheugen- en concentratiestoornissen

Gehoorstoornis

Gewrichtsaandoeningen

Glaucoom

Grand mal

Groeipijnen

Groeistoornissen

 

Hartafwijkingen

Hartfalen

Hartinfarct

(problemen met) Hartkleppen

Hartkloppingen

Hartontsteking

Hartruis

(problemen met) Hartspier

Hartzwakte

Heesheid

Hemofilie

(gevolgen van) Hepatitis

Hernia

Hersenbeschadiging

Hersenbloeding (moeilijke revalidatie na - )

Hersenletsel

Heupdysplasie

Hoofdpijn

Hooikoorts

Hormonale aandoeningen

Huidaandoeningen

Hypertensie

Hyperventilatie

Hypoglykemie

Hypotensie

 

Immuniteitsproblemen

Incontinentie

Infecties van luchtwegen

Ischemie

Ischias

 

Jeuk

Jicht

 

Kinderhandicaps

(ziekten bij ) Kinderen

Knieaandoeningen

Kortademigheid

 

Lage Bloeddruk

Laryngitis

Leverproblemen

Leverfalen

Longaandoeningen

Longemfyseem

Longinsufficiëntie

Longoedeem

Lupus

 

Migraine

Mitralisinsufficiëntie

Myocarditis

 

Nekwervel (slijtage of beschadiging)

Netvliesaandoeningen

Neuromusculaire aandoeningen (spierziekten zoals o.a. de ziekte van Duchenne)

Nierziekten

Nierinsufficiëntie

 

Oedeem

Ontstekingen

Ontwikkelingsstoornissen

Onvruchtbaarheid

Oogbindvliesontsteking

Oogziekten

Osteoporose

Overmatig zweten

 

Peesontsteking

Petit mal

Pijn in onderbuik

Poliepen

Premenstruele spanning

Problemen bij zwangerschap

Prostaataandoeningen

 

Reflux

Reuma

Reumatoïde artritis

Revalidatieproblemen

Ruggemergletsel

Rugpijn

Rugslijtage

Rusteloze benen

 

Schildklierproblemen

Scoliose

Sinusitis

Slaapstoornissen

Slijmbeurs-ontsteking

Slijtage

Sluitspierproblemen

Spastische dikke darm

Spataders

Speen

Spierblessures

Spierdystrofie

Spijsverterings-stoornissen

Stembandaandoeningen

Stemproblemen

Stemverlies

Stijve Schouder

Stofwisselingsziekten

(problemen met) Stollen van bloed

 

Tenniselleboog

Transient Ischaemic Attack (TIA)(ondersteuning na - ) 

Transplantatie (problemen in afwachting van ...)

Tremor

Tubereuze Hersensclerose

(problemen met) Tussenwervelschijven

 

Urine-infecties (chronische)

Urinezuur

 

Vaatziekten

Verlammingsverschijnselen

Verminderd zicht

Verzakking van de baarmoeder

Vochtretentie

Voedselallergie

 

Water in de knie

Whiplash

Winterhanden en - voeten

 

Zenuwontstekingen

Zenuwpijnen

Ziekte van Bechterew

Ziekte van Bourneville-Pringle

Ziekte van Crohn

Ziekte van Duchenne

Ziekte van Parkinson

Zuurbranden

Zwangerschapsproblemen

 

Disclaimer: De informatie die op deze site aangeboden wordt, is louter informatief.

Elke healing of energiebehandeling is complementair ( aanvullend ) en dient nooit in de plaats te komen van de klassieke behandelwijze. Raadpleeg bij medische klachten dus altijd eerst een klassiek dokter. 

 

 

 

Alle rechten voorbehouden Pierre Vreysen - Webontwikkeling en webdesign door Webdoos